เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( พ.ศ. 2546 )


ผลของเจลาติน อัตราส่วนของซูโครส/กลูโคสไซรัป และกรดซิตริก ต่อคุณสมบัติทางกายภาพและคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่

ศิมาภรณ์ มีแสง | ไพศาล วุฒิจำนงค์ | รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต | สุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ |

หน้า 20-27


ประสิทธิภาพของสารสกัดจากหัวกุ้งกุลาดำ (Pandalus monodon) ในการชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในน้ำมันถั่วเหลือง

พรรณทิพา เจริญไทยกิจ | ธงชัย สุวรรณสิชณน์ | สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ |

หน้า 28-35


ผลของความชื้นของผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และเวลาในการทอดต่อคุณสมบัติทางกายภาพ และเคมีของขนมขบเคี้ยวจากฟลาวร์เผือก

รองรัตน์ รัตนาธรรมวัฒน์ | ธงชัย สุวรรณสิชณน์ | เพ็ญขวัญ ชมปรีดา | กล้าณรงค์ ศรีรอต | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ |

หน้า 45-52


การศึกษาคุณสมบัติของกระดาษจากเยื่อกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องเพื่องานหัตถกรรม

ชัยพร สามพุ่มพวง | วุฒินันท์ คงทัด | เกษม หฤทัยธนาสันติ์ | สิริพิศ พิศชวนชม | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ |

หน้า 79-84


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University