เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( พ.ศ. 2551 )


การตรวจสอบเครื่องปรุงรสฉายรังสีด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนต์

ถนอมเกียรติ จันทร์จิรจิตร | พรรณี พักคง | สมจิตต์ ปาละกาศ | วารุณี วารัญญานนท์ | วันวิสา สุดประเสริฐ |

หน้า 17-24


การสกัดคอลลาเจนจากเกล็ดปลากะพงแดง (Lutjanus argentimaculatus)

ฉลองขวัญ พิพัฒน์เจริญวงศ์ | วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร | วรรณี จิรภาคย์กุล |

หน้า 33-40


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University