การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 สาขาประมงและสาขาวิทยาศาสตร์ 1-4 กุมภาพันธ์ 2543 ( พ.ศ. 2543 )


การออกแบบและสร้างระบบเคลือบสุญญากาศแบบดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง

สุรสิงห์ ไชยคุณ | นิรันดร์ วิทิตอนันต์ | สกุล ศรีญาณลักษณ์ | จักรพันธ์ ถาวรธิรา |

หน้า 271-278


การผลิตเอนไซม์ beta-xylanase ที่ปราศจากเซลลูเลสจากเชื้อรา Humicola lanuginosa (Griffon and Maublanc) bunce ด้วยกระบวนการหมักแบบ solid state

อานนท์ ประเสริฐศรี | วิเชียร กิจปรีชาวนิช | สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล | จรัญ เจตนะจิตร | นภา โล่ห์ทอง |

หน้า 279-294


โยเกิร์ตถั่วเหลืองปราศจากน้ำตาลที่ทำให้ท้องเฟ้อหมักด้วยแบคทีเรียแลคติกจากอาหารหมักพื้นบ้านและเชื้อบิฟิดัส

ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ | จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์ | สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ |

หน้า 303-315


เปรียบเทียบฤทธิ์ต้านราของสารสกัดมะคำดีควายที่สกัดต่างวิธีกับ ketoconazole

แม้นสรวง วุฒิอุดมเลิศ | พรรณกร อิ่มวิทยา | อ้อมบุญ ล้วนรัตน์ | โยธิน คำอุดม |

หน้า 323-327


ประสิทธิภาพของการตรวจนับจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดและจำนวนโคลิฟอร์ม/อีโคไล อย่างรวดเร็วด้วยชุดทดสอบกระดาษ

สุจิรา มณีรัตน์ | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ | ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | วราภา มหากาญจนกุล |

หน้า 328-338


การคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอส

จุฑาพร แสวงแก้ว | ปทุมพร ฉิมเอนก | เลอลักษณ์ จิตรดอน | สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส | สุนันทา รัตนาโภ |

หน้า 350-358


การตรวจวิเคราะห์ Salmonella ในผลิตภัณฑ์ประมงด้วยวิธี impedance splitting โดยใช้อาหาร KMSC และ KMRV

ธนิต หงษ์ดุสิต | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ | ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ | กนกพรรณ ศรีมโนภาษ |

หน้า 359-368


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University