การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37 สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2542 ( พ.ศ. 2542 )


การวิเคราะห์แบบจำลองทรานซิสเตอร์โครงสร้างแบบ IGBT เพื่อการออกแบบ

จิรวัฒน์ ปานกลาง | สุรศักดิ์ เนียมเจริญ | สรัญญา ญาติเสมอ | สมบัติ หมื่นพัน |

หน้า 278-285


การศึกษาความเหมาะสมในการใช้ดินเป็นตัวระบายความร้อนทิ้ง ของเครื่องปรับอากาศในประเทศไทย

วัชระ เพิ่มชาติ | นริส ประทินทอง | ศิริชัย เทพา | เคดารี, โจเซฟ |

หน้า 292-296


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University