เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2550 )


รูปทรงของหลังคาโปร่งแสงที่ส่งผลกระทบน้อยต่ออุณหภูมิภายในอาคาร

พงศ์พันธุ์ ธรรมสโรช | โสภาพรรณ แสงศัพท์ | สิงห์ อินทรชูโต |

หน้า 154-163


การใช้โฟมร่วมกับผนังยิปซัมบอร์ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเสียง

กมล กาญจนรุจี | โสภาพรรณ แสงศัพท์ | สิงห์ อินทรชูโต |

หน้า 187-194


การเก็บรักษาพืชสีเขียวในวัสดุสังเคราะห์ : กรณีศึกษาโพลีเมอร์เรซิ่น

พชร จำปาเงิน | โสภาพรรณ แสงศัพท์ | สิงห์ อินทรชูโต |

หน้า 226-234


การใช้ใยมะพร้าวร่วมกับยางพาราเพื่อเป็นฉนวนดูดซับเสียง

กิตติชาติ โหมาศวิน | โสภาพรรณ แสงศัพท์ | สิงห์ อินทรชูโต |

หน้า 235-244


วัสดุจากยางพาราเพื่อป้องกันความเสียหายของหลังคากระเบื้องซีเมนต์ใยหินจากพายุลูกเห็บ

วิเชษฐ์ เจริญธีรบูรณ์ | โสภาพรรณ แสงศัพท์ | สิงห์ อินทรชูโต |

หน้า 245-255


การพัฒนาทางเท้าเพื่อส่งเสริมการสัญจรแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ กรณีศึกษา พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

พงศธร ตันอารีย์ | สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ | ศราวุธ เปรมใจ |

หน้า 430-438


โครงการนำร่องเคหะชนบทภาคเหนือและโครงการนำร่องเคหะชนบทภาคเหนือ (โครงการต่อเนื่องปีที่2) พ.ศ. 2548-2549

วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง | อำพรรณ พรมศิริ | ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม |

หน้า 470-480


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University