การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 3-5 กุมภาพันธ์ 2531 รายงานผลการวิจัย สาขาพืช ( พ.ศ. 2531 )


สภาวะของธาตุโมลิบดินั่มในดินชนิดต่างๆ ของประเทศไทย I. ปริมาณโมลิบดินั่ม และการดูดซับโมลิบดินั่มของดิน

พิชิต พงษ์สกุล | ปรีดา พากเพียร | สำเนา เพชรฉวี |

p. 39-47


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University