เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43: สาขาพืช ( พ.ศ. 2548 )


รูปแบบการกระจายตัวของน้ำตาลซูโครสและกระบวนการเมแทบอลิคในน้ำยางบริเวณต้น เมื่อใช้ระบบกรีดยางต่างกันต่อผลผลิตยางพารา

พิศมัย จันทุมา | ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร | พูนพิภพ เกษมทรัพย์ |

หน้า 3-13


อิทธิพลของแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อการเติบโต ปริมาณคลอโรฟิลล์ ธาตุอาหารบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสง และน้ำตาลในใบข้าวหอมสุพรรณบุรี

วัลลภ อารีรบ | นิรันดร์ จันทวงศ์ | สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ | ปัทมาภรณ์ ติดทะ |

หน้า 44-52


การเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของข้าวหอม (Oryza sativa L.) ลูกผสมชั่วที่ 1 และ ลูกชั่วที่ 2 เพื่อการผลิตต้น doubled haploid ที่มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสง

จันทร์วิภา บุญอินทร์ | ประภา ศรีพิจิตต์ | สนธิชัย จันทร์เปรม | ศาลักษณ์ พรรณศิริ |

หน้า 62-69


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University