บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 ( พ.ศ. 2543 )


การใช้ค่าความเข้มข้นของฮอร์โมน โปรเจสเตอโรนในซีรัมในการกำหนดวันตกไข่และวันคลอดในสุนัข

เกษกนก ศิรินฤมิตร | จันทร์จิรา พึ่งเจริญสกุล | คงศักดิ์ เที่ยงธรรม | นุศรา ไพฑูรย์วงศ์วีระ | ศุภฤทธิ์ ดวงพลอย |

หน้า 119


การเพาะเลี้ยงเชื้อเซอร์โคไวรัส type 2 (Porcine circovirus type II) โดยใช้เซลล์ชนิดต่างๆ

ธีระพล ศิรินฤมิตร | วรวิทย์ วัชชวัลคุ | วิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์ | พิชัย จิรวัฒนาพงศ์ | สุวิชา เกษมสุวรรณ | ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ |

หน้า 121


การตรวจพบการติดเชื้อ Porcine circovirus (PCV) ในลูกอัณฑะของสุกรพ่อพันธุ์ทดแทน

ธีระพล ศิรินฤมิตร | วรวิทย์ วัชชวัลคุ | อรวรรณ์ บุตรดี | ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ | พิชัย จิรวัฒนาพงศ์ | สุวิชา เกษมสุวรรณ |

หน้า 122


การพัฒนาวิธี in situ hybridization ในการตรวจหาโรคดวงขาว ในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)

วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ | ธีระพล ศิรินฤมิตร | ปรีดา เลิศวัชระสารกุล | อรวรรณ์ บุตรดี | ทินวรรธน์ ศรีสุข | วรวิทย์ วัชชวัลคุ |

หน้า 125


ผลของการใช้แผ่นรองความร้อนต่ออุณหภูมิของสุนัขขณะวางยาสลบด้วยฮาโลเธน

อารีย์ ทยานานุภัทร์ | สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์ | วิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์ | กาวิล นันท์กลาง | สมพงษ์ บันลือพงศ์พันธุ์ | จุฑามาส รัตนคุณูประการ | วราภรณ์ อ่วมอ่าม |

หน้า 126


การติดเชื้อร่วมของเชื้อเซอร์โคไวรัสและเชื้อไวรัสอหิวาต์สุกรในสุกรขุน

ธีระพล ศิรินฤมิตร | วรวิทย์ วัชชวัลคุ | ปรีดา เลิศวัชระสารกุล | วิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์ | กิจจา อุไรรงค์ | สุวิชา เกษมสุวรรณ |

หน้า 127


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University