รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 21 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2526 ( พ.ศ. 2526 )


การศึกษาขบวนการหมักแอลกอฮอล์จากน้ำอ้อย กากน้ำตาล มันสำปะหลังและวัสดุการเกษตรอื่น ๆ

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ | ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง | มาลัย บุญรัตนกรกิจ | พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ | ปทุมพร ฉิมเอนก | ประดิษฐ์ ครุวัณณา |

หน้า 46


การสกัดโปรตีนจากเมล็ดฝ้ายที่สกัดน้ำมันออกแล้วด้วยเอนไซม์

อรพิน ภูมิภมร | อรอนงค์ นัยวิกุล | เนื้อทอง วนานุวัธ |

หน้า 2-18


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University