การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 21 สาขาสิ่งแวดล้อม 31 ม.ค. - 3 ก.พ. 2526 ( พ.ศ. 2526 )


ผลของการใช้ที่ดินต่อคุณภาพน้ำทางบักเตรีวิทยาในบริเวณโครงการหลวงพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 1 (ทุ่งจ๊อ) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ปริญญา แน่นหนา | เกษม จันทร์แก้ว | นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ |

ส่วนที่ 1: 17 หน้า


การศึกษาเชื้อราที่มีผลต่อการเสื่อมสลายของกาว และสีฝุ่นที่ใช้ในการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ชุลี ชัยศรีสุข | จิราภรณ์ อรัณยะนาค | พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ |

ส่วนที่ 2: 15 หน้า


การวิเคราะห์ปริมาณปรอทและซีลีเนียมพร้อมกันในข้าวพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเทคนิคของนิวตรอนแอคติเวชัน

วรรณา วิมลวัฒนาภัณฑ์ | สุชาติ มงคลพันธุ์ | พรชัย พุกกะมาน | งามชื่น คงเสรี | เนาวรัตน์ ลีฬหะพันธุ์ |

ส่วนที่ 7: 5 หน้า


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University