รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2535 ( พ.ศ. 2535 )


การทดสอบสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของพ่อพันธุ์โคเนื้อลูกผสม (ชาร์โรเล่ย์, บราห์มัน และพื้นเมือง) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อในประเทศไทย

กัญจนะ มากวิจิตร์ | ปรีชา อินนุรักษ์ | ศรเทพ ธัมวาสร | สิทธิชัย แก้วสุวรรณ์ |

หน้า 359-365


เปรียบเทียบการทำศัลยกรรมไส้เลื่อนที่สะดือสุกร โดยใช้วัสดุเย็บแผลต่างๆ กัน

วิมล อยู่ยืนยง | วัลลี ดิษยาธิคม | สัมฤทธิ์ แสนบัว | สินชัย พารักษา | ปิยวาท ภู่ธงทอง | นิตยา จุติกิติ์เดชา |

หน้า 381-384


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University