เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2560 )


Effect of pH and fructose addition on aroma and color characteristics of papain hydrolyzed rice bran protein concentrate

Supeeraya Arsa | Chockchai Theerakulkait |

p. 801-808


การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารจากช่องทางฟูดทรัค

กรกฎ นิ่มโชคชัยรัตน์ | อัจฉรา เกษสุวรรณ |

p. 649-657


Effects of washing and extraction with salt on characteristics of salmon (Salmo salar) bone extract

Ahsanatun Syahidawati | Kanokrat Limpisophon |

p. 658-667


ผลของการลวกในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ต่อปริมาณฟีนอลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของไข่น้ำ (Wolffia globosa)

วันเพ็ญ แสงทองพินิจ | บาจารีย์ ศรีเจริญ | มัทรี กร่างปรีชา |

p. 671-677


ผลของสารสกัดรำข้าวต่อเซลล์มะเร็งผิวหนัง (A375) ที่ถูกกระตุ้นด้วยรังสี UVA

ณิชนันทน์ จันหนู | กัลยาณี จิรศรีพงศ์พันธ์ | นวลอนงค์ จิระกาญจนากิจ | มาลิน อังสุรังษี |

หน้า 678-685


ผลของการให้ความร้อนต่อคุณภาพของน้ำสลัดแขก

กมลทิพย์ กรรไพเราะ | ภารดี พละไชย | นัสรินทร์ สุหลงกูด | แวนาซีเราะห์ แวมามุ |

หน้า 686-693


การศึกษาผลของการเติมเชื้อ Lactobacillus plantarum TISTR1331, Lactobacillus fermentum TISTR937 และเชื้อบริสุทธิ์ทางการค้าต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์แหนม

พงศ์ประสิทธิ์ สุวรรณศักดิ์สิน | วลัยรัตน์ จันทรปานนท์ |

หน้า 694-702


ผลของการพรีทรีตเม้นต์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของถั่วงอก

อารียา ปอเจริญ | เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล |

หน้า 703-710


การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงสายตา

ผาณิตา ชัยดิเรก | เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล |

หน้า 711-719


บทบาทของ Aspergillus oryzae M-01 ในการสร้างเอนไซม์อะไมเลสและโปรตีเอสในโคจิถั่วเหลืองเพื่อใช้สำหรับการผลิตทามาริแบบหมักโคจิในน้ำเกลือ

ภานุมาศ คนล่ำ | สิทธิสิน บวรสมบัติ | สกุณณี บวรสมบัติ | เรืองชัย จูวัฒนสำราญ |

หน้า 720-728


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University