เรื่องย่อ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 22 สาขาสัตวศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2527 ( พ.ศ. 2527 )


การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้อาหารพืชสดชนิดต่าง ๆ เลี้ยงกระต่าย

ฉายแสง ไผ่แก้ว | เยาวมาลย์ ค้าเจริญ | วรพงษ์ สุริยจันทราทอง | ไพบูลย์ พลบุญ | พิศมัย นามแดง |

หน้า 1


รายงานเบื้องต้น : การศึกษาการกระตุ้นการสร้างน้ำนมที่ จ.เชียงใหม่

ดำรง ลีนานุรักษ์ | อนุชา ศิริ | ปราโมช ศีตะโกเศศ | สกล ไข่คำ | พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์ | ปรีชา กุณามา |

หน้า 10


การเปรียบเทียบระบบการจัดการสองแบบในการเหนี่ยวนำการเป็นสัดในโคสาวพันธุ์ผสมโคนม

ประชุม อินทรโชติ | ธวัชชัย สุวรรณกำจาย | อภิชาต สุติคา | สุมาลี ไหลรุ่งเรือง | ไพฑูรย์ พลสนะ |

หน้า 11


สมรรถภาพในการผลิตของวัวรุ่นเพศผู้ที่ได้รับฟางธรรดาเสริมด้วยกระถินเปรียบเทียบกับฟางปรุงแต่งด้วยยูเรียเป็นอาหารฐาน

บุญล้อม ชีวะอิสระกุล | นิรันดร โพธิกานนท์ |

หน้า 13


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University