รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 23 ภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 4-7 กุมภาพันธ์ 2528 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาประมง สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม สาขาสังคมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2528 )


วิธีการใหม่ในการผลิตน้ำปลา

สายพิณ ไชยนันทน์ |

p. 383


พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันโหระพาเพื่อเป็นสินค้าออก

ศศิธร วสุวัต | วิไลพร แช่มช้าง |

p. 384


พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขิง : ทิงเจอร์ขิงสกัดเข้มข้นพิเศษ วท.

ศศิธร วสุวัต | ธัญพร พงษ์ไพโรจน์ | อรุบล โชติพงศ์ |

p. 385


การใช้ระบบตรึงเซลล์แบคทีเรียโพรพิโอนิกในการผลิตวิตามินบี 12 : ตอนปัจจัยที่จำเป็นต่อการผลิตและความคงตัวของเซลล์ที่ถูกตรึง

บุษบา ยงสมิทธ์ | น้อย ทองสกุลพานิชย์ | ลอลิต้า เมฆสองสี |

p. 369-382


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University