รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509 ( พ.ศ. 2509 )


อภิปรายปัญหาตลาดและการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

ประสิทธิ์ สงวนน้อย | บุญถม ไวทยานุวัติ | เมธี สิมะเสถียร | ทศพร สุทธิคำ | เงิน ศรีสุรักษ์ | เตียง ตันสงวน |

p. 599


การศึกษาภูมิคุ้มกันของโคพันธุ์ต่างประเทศที่ฉีดวัคซีนอนาพลาสโมซีส

รำพึง ดิสสะมาน | กิจ ธีระพัฒน์ | ปิยะ อรัณยกานนท์ |

p. 403-408


การทดลองใช้วัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบติดต่อของไก่โดยวิธีละลายให้กินในน้ำดื่ม

อุทัย มัฆมาน | พอ จินดาวณิค | ประเสริฐ วิมลสุต | เจริญ แก้วทับ |

p. 409-415


การศึกษาการใช้ยาไธอาเบนดาโซลในการกำจัดพยาธิ T. spiralis ในสุกรทดลอง

รำพึง ดิสสะมาน | ภิรมย์ ศรีวรนารถ | พิบูล ไชยอนันต์ |

p. 415-418


การศึกษาชีพจักรพยาธิใบไม้ลำไส้ชนิดพารีฟอสโตมัม ซุฟราไทเฟกซ์

รำพึง ดิสสะมาน | ปิยะ อรัณยกานนท์ | ภิรมย์ ศรีวรนารถ | พิบูล ไชยอนันต์ | กิจ ธีระพัฒน์ |

p. 419-422


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University