เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืช สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 4-7 กุมภาพันธ์ 2545 ( พ.ศ. 2545 )


พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม

วัฒนะ วัฒนานนท์ | วิลาวัลย์ วงษ์เกษม | ไกวัล กล้าแข็ง | วาสุเทพ กาญจนดุล | สมเจตน์ จันทวัฒน์ | Howeler, R.H. |

หน้า 3-10


การตรวจสอบปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในเนื้อเยื่อข้าวโพดสด

สุกัญญา แย้มประชา | ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ | จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข | วิจารณ์ วิชชุกิจ |

หน้า 11-18


ผลของสารไดเมทธิพินต่อผลผลิตและคุณภาพภายหลังการเก็บเกี่ยวของข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ | รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ | สุพิทย์ ขุนเพชร |

หน้า 19-29


เปรียบเทียบวิธีการสกัดฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในชุดดินตาคลี ชัยบาดาล ลพบุรี สตึกและปากช่อง

แสงดาว เขาแก้ว | ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ | ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ | วิจารณ์ วิชชุกิจ |

หน้า 30-37


การรวบรวมและศึกษาพันธุ์มะกอกน้ำมัน: จำแนกพันธุ์มะกอกน้ำมันโดยเทคนิค RAPD

เสริมสกุล พจนการุณ | ดิเรก ตนพยอม |

หน้า 46-53


การงอกและระยะพัฒนาการของต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องเงินหลวงในสภาพปลอดเชื้อ

ศิริลักษณ์ เจริญดี | สุรียา ตันติวิวัฒน์ | จิตราพรรณ พิลึก | ศรีสม สุวรรณวงศ์ |

หน้า 54-58


ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิตและคุณภาพของฟักทอง

จานุลักษณ์ ขนบดี | สุภาวดี ตั้งธีระวัฒนะ | จิรภา พงษ์จันตา |

หน้า 59-66


การสำรวจเบื้องต้นปริมาณสารไนเตรทตกค้างในผักกาดหอมปลูกโดยไม่ใช้ดินในฤดูกาลต่าง ๆ

ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ | อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ | วุฒิพงษ์ พิมพ์โคตร |

หน้า 67-73


การเพิ่มปริมาณของ MP และ FP variants ของ Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus ในเซลล์เพาะเลี้ยงของ Heliothis zea

สุดาวรรณ เชยชมศรี | มณี ตันติรุ่งกิจ | วิน เชยชมศรี | ทิพย์วดี อรรถธรรม |

หน้า 74-81


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University