รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 20 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 1-3 กุมภาพันธ์ 2525 ( พ.ศ. 2525 )


การคัดเลือกเชื้อราและยีสต์เพื่อหมักแอลกอฮอล์จากแป้งมันสำปะหลังดิบ

ศูภนิตย์ หิรัญประดิษฐ | บุญเทียม พันธุ์เพ็ง | ไพพรรณ บุตกะ | รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ | พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน |

หน้า 108


การศึกษาถึงชนิดและปริมาณที่เหมาะสมของตัวตกตะกอนต่าง ๆ ในการทำเต้าหู้หลอด

สมชาย ประภาวัต | วารุณี วรัญญานนท์ | สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ | มาลี ประภาวัต | อุดม กาญจนปกรณ์ชัย |

หน้า 25-43


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University