เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2566 )


ปัจจัยที่มีผลต่ออำนาจการต่อรองของโรงคัดบรรจุทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี

พรพากย์ คุณวัฒน์ | สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ |

หน้า 47-55


การประเมินการรับรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ (e-learning): การศึกษาโดยใช้แบบจำลองการวิเคราะห์การตัดสินใจ

ประจักษ์ เฉิดโฉม |

หน้า 56-70


ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของบริษัทเอกชนในประเทศไทย

กฤษติกา อินทรีย์ | มัทนชัย สุทธิพันธุ์ |

หน้า 71-79


การศึกษาเชิงเปรียบเทียบบทวิจารณ์บนแอปพลิเคชันระหว่างผู้ใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ณิชาภัทร มิตรภาพ | จุมพล วรสายัณห์ |

หน้า 80-86


การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

ยุรพร ศุทธรัตน์ |

หน้า 87-94


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University