การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 37 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : การอภิปรายและการบรรยายพิเศษ ( พ.ศ. 2542 )


งบประมาณและเวลาของบิดามารดาญี่ปุ่นในการเลี้ยงดูบุตรให้มีคุณภาพ

อัจฉรา นวจินดา |

หน้า 169-175


ความสัมพันธ์ของปริมาณสารอาหารที่ได้รับกับระดับไขมันในเลือด ของข้าราชการในจังหวัดนครราชสีมา

ชาติหญิง กสิบาล | สิริพันธุ์ จุลกรังคะ |

หน้า 176-182


ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยของครูสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตกรุงเทพมหานคร

ณัฐประภา เศรษฐกสิวิทย์ | เสาวพร เมืองแก้ว |

หน้า 183-188


การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสตรีและเด็กในเขตจังหวัดลพบุรี: ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น

สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ | ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ |

หน้า 189-193


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University