รวมเรื่องย่อ การประชุมทางวิชาการ สาขาพืช ครั้งที่ 20 อาคารศูนย์เรียนรวม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1-5 กุมภาพันธ์ 2525 ( พ.ศ. 2525 )


การผลิตพันธุ์มะนาวที่ปราศจากเชื้อทริสที่ซ่าไวรัส

สุพัฒน์ อรรถธรรม | ศิริวรรณ คุณากร | อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ | ยุพา มงคลสุข | เลขา มาโนช |

หน้า 1


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University