เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาวิทยาศาสตร์ ( พ.ศ. 2554 )


ผลของความดันย่อยแก๊สไนโตรเจนต่อโครงสร้างของฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยวิธี รีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง

กรรณิการ์ วรรณทวี | นิรันดร์ วิทิตอนันต์ | สุรสิงห์ ไชยคุณ |

หน้า 16-21


การผลิตสารเสริมชีวนะจากมันสำปะหลังเส้นโดยใช้เชื้อผสมระหว่าง เชื้อรา Rhizopus sp. TISTR 3522 และเชื้อ Bacillus sp. A5

จันทิมา อานทอง | ธนาวัฒน์ ใจกลางบูรณะ | ภาวิณี วงษ์ทับทิม | วิเชียร กิจปรีชาวนิช |

หน้า 36-43


ภาวะสุขภาพของหนูเม้าส์สายพันธุ์ชิดและสายพันธุ์ห่างที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

ระพี อินปั๋นแก้ว | ประเวศ ทองศิริ | วีรยุทธ ทิพย์วรรณ | มธุรส ดวงจันทร์โชติ | ปัญญา ฉริยะพงศ์พันธุ์ | กาญจนา เข่งคุ้ม |

หน้า 44-50


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University