เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2559 )


การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบญี่ปุ่นกับการปรับตัวในการทำงานของพนักงานชาวไทยในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมปศุสัตว์ส่งออกในประเทศไทย: กรณีศึกษาบรรษัทข้ามชาติญี่ปุ่น

อุทัยวรรณ พรหมอารักษ์ | ศุภาภาส ตำโตนด |

หน้า 485-493


ประสบการณ์ภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม

ภัทรพรรณ ทำดี | ธีราพร ทองปัญญา | ปาณิภา สุขสม | อมต จันทรังษี |

หน้า 536-543


เยาวชนไทยและการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านสื่อการ์ตูนญี่ปุ่น

ชวรินทร์ ศิลปสุวรรณ | ธรรญธร ปัญญโสภณ | พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ |

หน้า 566-574


การพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เฉลิมขวัญ สิงห์วี | ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน | ทิพย์วัลย์ สุรินยา | งามลมัย ผิวเหลือง | สุปาณี สนธิรัตน | บัวทอง สว่างโสภากุล | พนมพร พุ่มจันทร์ | พลอยวไล ทองรักษ์ | ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น |

หน้า 575-582


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University