สูจิบัตร และ เรื่องย่อ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 20 สาขาวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1-5 กุมภาพันธ์ 2525 ( พ.ศ. 2525 )


การสำรวจปริมาณสารตะกั่ว แคดเมียม และปรอทในน้ำและดินตะกอนจากพื้นที่ลุ่มน้ำต่าง ๆ ที่ทุ่งจ๊อและดอยปุย

สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ | จารนัย พณิชยกุล | เกษม จันทร์แก้ว |

หน้า 14


การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในโบราณสถาน ณ อุทธยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย

นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ | พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ | จิราภรณ์ อรัณยะนาค | อักษร ศรีเปล่ง |

หน้า 15


การศึกษาชนิดของเชื้อราบนโบราณวัตถุและในอากาศ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร

ชุลี ชัยศรีสุข | จิราภรณ์ อรัณยะนาค | พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ |

หน้า 16


การคัดเลือกสายพันธุ์ Rhodopseudomonas spp. เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนโดยใช้น้ำทิ้งสับปะรดที่ผ่านการทำให้เข้มข้น

ดวงพร ธนารักษ์พงศ์ | นภา โล่ห์ทอง | นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ |

หน้า 17


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University