เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2559 )


ระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูงในธุรกิจภาคบริการและธุรกิจภาคอุตสาหกรรม: การบูรณาการทบทวนวรรณกรรม

สุธีรา เดชนครินทร์ | สุธินี ฤกษ์ขำ |

หน้า 175-184


การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคบริเวณสี่แยกอโศก กรุงเทพฯ

วรัญชลี แซ่ลิ้ม | มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ |

หน้า 185-192


ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์การค้าแบบเปิดย่านลาดพร้าว

สุภัฒตรา ปุณณดาบุญฤทธิ์ | มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ |

หน้า 210-217


ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงาน การสื่อสารภายในองค์กรและความผูกพันในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

กรณิการ์ พีรานนท์ | ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล |

หน้า 218-228


การพัฒนาตัวแบบควบคุมงบประมาณในธุรกิจร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย

กนกวรรณ แก้วฉีด | จุฑา เทียนไทย |

หน้า 248-259


การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขในการจัดการความต้องการของโครงการพัฒนาซอฟท์แวร์ กรณีศึกษา

อรินทรา ปัญญายุทธการ | สุกัญญา อยู่สบาย | ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ |

หน้า 260-269


ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน ความเหนื่อยหน่ายงานที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานในบริษัทขนส่งสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำ

ธนากร ศรีโพธิ์กลาง | จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ |

หน้า 270-277


ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการผ่านทางอินสตาแกรม

ศศิธร มหาคุณาจีระกุล | ชวัลกร เอมมาโนชญ์ |

หน้า 294-301


อิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับสมาชิกที่มีต่อความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา โรงแรม อมารี ออคิด พัทยา

สิริพรรณ ชาญเฉลิมชัย | จุมพฏ บริราช |

หน้า 327-335


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University