เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2565 )


การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผู้สอนชาวต่างประเทศด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning และใช้ video clips ในช่วงโควิด-19: กรณีศึกษาโรงเรียนอบจ. สาธิตร่วมพัฒนา จังหวัดภูเก็ต

ขจิต ฝอยทอง |

หน้า 2-8


การสำรวจความสามารถในการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในวิชาชีววิทยา

สิริลักษ์ เขียวละออง | พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ | บุญเสฐียร บุญสูง |

หน้า 9-17


การศึกษาการรับรู้การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กรันย์ลักษมณ์ รัตนวโรภาส | ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง | พจนารถ สุวรรณรุจิ |

หน้า 18-28


การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์บนหลักฐานในเรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ฐิตาภา จิตต์ประเสริฐ | เอกรัตน์ ทานาค | ครองขวัญ อัครชนียากร |

หน้า 29-38


แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบ KAP เพื่อพัฒนาแนวคิดและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องคลื่น: บทเรียนจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สหัสชัย เจริญครองสกุล | สุรยศ ทรัพย์ประกอบ | เกรียงศักดิ์ ชยัมภร | มัลลิกา จุฑามณี |

หน้า 39-48


การศึกษาผลการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game Based Learning)

สาริสา เสาโร | เบญจพร เหล่าวงษี |

หน้า 61-74


การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขวัญฤทัย สีเทียนสุข | สุนิสา สมถวิล |

หน้า 75-85


การรับรู้ของนิสิตสัตวแพทย์ต่อประสิทธิภาพของการเรียนแบบกรณีศึกษา

วราภรณ์ อ่วมอ่าม | สหัสา หมั่นดี | เชิดศักดิ์ ไอรมรีรัตน์ | สุชาติ วัฒนชัย |

หน้า 86-93


การพัฒนาความสามารถในการแสดงทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใช้คำถามเป็นฐาน (Question Based Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

สิริรัตน์ มิรัตนไพร | สกาวเดือน ซาธรรม | สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี | ธิดารัตน์ ธนกูลกิจ |

หน้า 94-102


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University