เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2555 )


ความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันที่แท้จริงและอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง: การวิเคราะห์ในระยะสั้นและระยะยาว

สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ |

หน้า 129-138


การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติขององค์กรธุรกิจระหว่างประเทศที่ดำเนินการในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ |

หน้า 157-165


บทบาทของอัตราดอกเบี้ยต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

ศุกร์ฤทัย ล้อมเจริญชัย | ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร | สันติยา เอกอัคร |

หน้า 175-182


การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทยในกรุงเทพมหานคร

วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ | อุ่นกัง แซ่ลิ้ม |

หน้า 183-190


การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริจาค

จุมทิพย์ เสนีย์รัตนประยูร |

หน้า 217-223


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University