เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43: สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2548 )


การบำบัดน้ำทิ้งและตะกอนเลนจากบ่อเพาะเลี้ยงปลาช่อน

มงคล ดำรงค์ศรี | ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ | อรพินท์ จินตสถาพร | จุลวัฒน์ กิตติอัครสกุล |

หน้า 53-59


การเปรียบเทียบโมเมนต์ดัดและแรงเฉือนของคานสะพานช่วงเดียวที่เกิดจากรถบรรทุกสิบล้อและรถบรรทุกมาตรฐานของสมาคมทางหลวงและการขนส่งสหรัฐอเมริกา

สมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ | กรรณิการ์ ริมดุสิต |

หน้า 60-67


การวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารในสถานีภาคพื้นดินสำหรับดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก

สัณห์ อุทยารัตน์ | ลูกา เนตรเนรมิตร | มงคล รักษาพัชรวงศ์ |

หน้า 68-77


เทคนิคการเข้ารหัสสัญญาณเสียงคุณภาพสูงด้วยการแปลงเวฟเล็ตแพ็กเก็ตสำหรับระบบสื่อสารไร้สายด้วยเทคนิคสเปกตรัมแผ่แบบ DS/SS

ศันสนีย์ เนติโรจนกุล | วัชรี วีรคเชนทร์ |

หน้า 78-87


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University