เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2551 )


การเพิ่มประสิทธิภาพของพีวีดีด้วยวิธีความร้อนและวิธีอิเล็กโตรออสโมติค

ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ | เบอร์กาโด, เดนนิส ที | จตุรงค์ เสาวภาคย์ไพบูลย์ |

หน้า 3-10


การศึกษาผลกระทบของมุมใบพัดที่มีต่อสมรรถนะของคูลลิ่งทาวเวอร์ขนาดเล็ก

มนตรี พิรุณเกษตร | สันติ ลักษิตานนท์ |

หน้า 1-10


การศึกษารัศมีดายที่มีผลต่อการลากขึ้นรูปชิ้นงานถ้วยกลมมีปีกของแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็น

ไพบูลย์ หาญมนต์ |

หน้า 11-18


การวิเคราะห์ดีสชาร์จบางส่วนสำหรับแบบจำลองหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า

อุไรรัตน์ เฟื่องสูงเนิน | วินัย พฤกษะวัน | พร้อมศักดิ์ อภิรติกุล |

หน้า 72-80


การทดลองและการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อศึกษากระบวนการฉีดเป่าแบบดึงยืดของพีอีที

นิรภัฎ ห้วยเรไร | อริสรา ชัยกิตติรัตนา |

หน้า 88-95


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University