การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 27 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัยสาขาสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ( พ.ศ. 2532 )


การบังคับใช้กฎหมายประกันภัยสินค้านำเข้าทางทะเล

ไฉไล ศักดิวรพงศ์ | ปราโมทย์ ลำใย |

หน้า 161-168


การก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจบัตรเครดิตและเช็คเดินทางในแหล่งท่องเที่ยวหลักทั้ง 5 ของไทย

รัชนีกร เศรษโฐ | สุปรียา ควรเดชะคุปต์ | จีรพรรณ กุลดิลก | นิติ ผดุงชัย |

หน้า 169-179


ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอังกฤษ-ไทย ค.ศ. 1855-1909: การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศ

น้ำเงิน บุญเปี่ยม |

หน้า 197-203


ปัญหาการพัฒนาสถาบันเกษตร: ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินลาดบัวหลวง จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อรสา สุกสว่าง |

หน้า 215-224


การสนองตอบต่อกระบวนการพัฒนาในสังคมไทย: ศึกษาหมู่บ้านในจังหวัดสตูล

สมพร เฟื่องจันทร์ | กมล ส่งวัฒนา | สุรเชษฐ์ ชิระมณี |

หน้า 225-230


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University