รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2535 ( พ.ศ. 2535 )


องค์ประกอบและความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ของครัวเรือนประมงชายฝั่ง

สมพร อิศวิลานนท์ | เดชรัต สุขกำเนิด |

หน้า 1-13


การปลูกหน่อไม้ฝรั่งแบบครบวงจร: กรณีจังหวัดชัยนาท

วิโรจน์ ชลวิริยะกุล | อุดม ศรีบุญปวน | สนธยา สมถวิล | เสริม พันธุวัฒน์ | ณรงค์ พูลศิลป์ |

หน้า 15-27


ทัศนะของผู้ใช้งบการเงินต่อมาตรฐานการบัญชี (ฉบับที่ 11-22)

เมธากุล เกียรติกระจาย |

หน้า 29-44


ทัศนคติของชาวเชียงใหม่ต่อคอนโดมิเนียม

รำเพย เวชยันต์วุฒิ | ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา |

หน้า 45-56


การเปิดเสรีการขนส่งทางอากาศของไทย

มานวิภา อินทรทัต |

หน้า 57-76


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University