รายงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 ภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 27-29 มกราคม 2529 สาขาประมง สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาพืช-สัตว์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( พ.ศ. 2529 )


การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ฟางข้าวหมักยูเรียกับฟางข้าวราดสารละลายยูเรีย-กากน้ำตาลเป็นอาหารหยาบสำหรับวัวนมรุ่นเพศผู้

จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ | บุญล้อม ชีวะอิสระกุล |

p. 27-35


การศึกษาเปรียบเทียบการใช้หญ้าซอกั้มแดง สด แห้ง และหมัก ในการขุนแกะ

เชาวลิต พานิชอัตรา | อุเทน รุ่งเรือง | อินศวร แสนวิชัย | กฤษณา ศรีสรรพกิจ | ศุภสิน สุริยะ | ชาญชัย มณีดุลย์ |

p. 36-41


การศึกษาอัตราปุ๋ยคอกที่มีต่อผลผลิตของหญ้าขนและหญ้าเนเปียร์

จุรีรัตน์ สัจจิพานนท์ | ทรงศักดิ์ สิงหเทพ | ไพลิน คงเหล็ก | จีรพัฒน์ วงศ์พิพัฒน์ | ชาญชัย มณีดุลย์ | วัชรินทร์ บุญภักดี |

p. 54-63


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University