เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2563 )


การคำนวณสูตรอาหารไก่อินทรีย์ด้วยกำหนดการเชิงเส้น

วราลี พุทธรัสสุ | ปรารถนา ปรารถนาดี |

p. 566-573


คุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของเส้นก๋วยเตี๋ยวสดจากสตาร์ชและแป้งข้าวจากข้าวแอมิโลสสูง

เกียรติศักดิ์ ปุหิ้น | สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์ |

p. 574-581


อิทธิพลของวงสังคมใกล้ชิดที่มีต่อความสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสำหรับผู้ชายในกลุ่มผู้ชายยุคใหม่เจเนอเรชันวาย

ศิรประภา ผ่องบุรุษ | วัชรพงศ์ เลิศสุรวัฒน์ | อัจฉรา เกษสุวรรณ |

p. 582-589


การลดกากและตะกอนในน้ำสมุนไพรขิงด้วยเทคโนโลยีไฮโดรไซโคลนร่วมกับสารรวมตะกอนไคโตซาน

พิชัย สร้อยสน | วิยงค์ กังวานศุภมงคล |

p. 590-597


Immunomodulatory activities of extracted okra mucilage (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) in THP-1 macrophage cell model

Soranan Tieobut | Ladda Sangduean Wattannasiritham | Wasaporn Chanput |

p. 599-606


ผลของคาราจีแนน กลูโคแมนแนน และโลคัสบีนกัม ต่อเนื้อสัมผัสและลักษณะทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์เยลลี่กระเจี๊ยบพร้อมดื่ม

วรลักษณ์ แสงธาราทิพย์ | อนุวัตร แจ้งชัด | กมลวรรณ แจ้งชัด |

p. 607-614


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University