รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาสัตว์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513 ( พ.ศ. 2513 )


การศึกษาหาคุณลักษณะของน้ำเชื้อ ความสมบูรณ์พันธุ์และการทำน้ำเชื้อแข็งของกระบือ

สุรชัย ชาครีย์รัตน์ | วากีลี่, เอ็ดวิน จี. | อะพิไล, เจ.พี. |

p. 18-33


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University