เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2563 )


ผลการจัดการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ Quizlet application สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ศรัญยาพร แกล้วกล้า |

หน้า 378-385


การเปิดรับการตลาดเชิงเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ความผูกพัน และความภักดีต่อแบรนด์เครื่องสำอางไทย

สุปรียา พัฒนพงศ์ธร | ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว |

หน้า 394-401


ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ผู้นำการพลิกฟื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าชายเลนไทย

ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ | วันเพ็ญ นภาทิวาอํานวย | นภาลัย ทองปัน | วราภรณ์ ทองสัมฤทธิ์ | สิริวรรณ นันทจันทูล |

หน้า 410-421


การศึกษางานสร้างสรรค์ประติมากรรมประยุกต์ จากรูปแบบศิลปกรรมวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ธงชัย ปันสุข | ศิริกร อิ่นคำ |

หน้า 440-448


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University