การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาสิ่งแวดล้อม ณ คณะวนศาสตร์ ตึกเทียมคมกฤส ห้อง 402 ระหว่างวันที่ 3-4 มกราคม 2530 ( พ.ศ. 2530 )


ผลของตะกั่วและแคดเมี่ยมที่มีต่อการเจริญเติบโตและปริมาณการสะสมของโลหะทั้งสองในปลากะพงขาว Lates Calcarifer (Bloch)

แววตา ทองระอา | สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร |

pt. 1: 23 p.


การใช้น้ำทิ้งจากโรงงานแป้งมันสำปะหลังเพื่อเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง (Spirulina spp.)

บุษบา บุนนาค | นฤมล ศุภจรรยา | มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ |

pt. 2: 20 p.


ผลของความเค็มและสารประกอบซัลไฟด์ (H2S) ที่มีต่อปูแสมสองชนิด

ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ | สมถวิล เดชะพรหมพันธุ์ | เอกพล อ่วมนุช |

pt. 8: 13 p.


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University