เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2565 )


ผลกระทบและการปรับตัวในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ประกอบการค้าขาย ในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

พิราสินี ชัยคุณทวีโชติ | อรทัย ไพยรัตน์ |

หน้า 135-147


ระบบจัดการร้านค้าขนาดเล็กด้วยแอปพลิเคชันไลน์

สมพร เตียเจริญ | ชุตินันท สุขตะ | ดำรงเกียรติ แซ่ลิ้ม |

หน้า 148-157


การบริหารต้นทุนโลจิสติกส์โดยการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม (ABC) ของโรงสีขนาดกลางและขนาดเล็ก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

กมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ | ดนวัต สีพุธสุข |

หน้า 158-166


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University