การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ ( พ.ศ. 2521 )


การคาดคะเนปริมาณฟอสฟอรัสรูปต่างๆ และฟอสฟอรัสที่อาจเป็นประโยชน์ต่อพืชได้อย่างง่ายๆ สำหรับดินนาภาคกลางที่อาจไม่เคยได้รับปุ๋ยมาก่อน

ไพบูลย์ ประพฤติธรรม | สาคร ผ่องพันธ์ |

p. 1


ระดับวิกฤตและระดับเริ่มแสดงอาการขาดพอแตสเซียมของข้าวโพดที่ปลูกในดินมวกเหล็กพัฒนานิคม ชัยบาดาล ลำนารายณ์ กำแพงแสน ตาคลี และลพบุรี

ภูษิต วิวัฒน์วงศ์วนา | อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ |

p. 7


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University