เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ ( พ.ศ. 2546 )


การตรวจสอบโดยวิธีสังเกตระหว่างการบริหารเงินสด และธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนไทย

ภัทรกิตติ์ เนตินิยม |

หน้า 309-322


การวิจัยเชิงสำรวจ: ทฤษฎีแห่งความสำเร็จเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

ครรชิต สิงห์สุวรรณ |

หน้า 331-340


การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในด้านบัญชี กับผลการดำเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร

นิภาภรณ์ ไสยวงศ์ | ผาณิต บูรณ์โภคา | ประสพสิน แม้นทิม |

หน้า 341-347


การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดปลากัดหม้อเพื่อการส่งออก

เสาวรีย์ ตะโพนทอง | นิตยา สิทธิโชค |

หน้า 361-367


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University