รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 สาขาสัตว์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-7 กุมภาพันธ์ 2522 ( พ.ศ. 2522 )


อิทธิพลของระบบการแทะเล็มแบบหมุนเวียนและแบบต่อเนื่องที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของโคเนื้อ และผลผลิตของแปลงหญ้าขนผสมถั่วซิราโตรในช่วงฤดูฝน

วรวรรณ กิจธรรม | สายัณห์ ทัดศรี | สุรชัย ชาครีย์รัตน์ |

p. 180-190


ผลผลิตและส่วนประกอบของโภชนาของเมล็ด, เปลือกฝัก, เถาและใบของถั่วพู

นฤมล แก้วสุทธิพล | สุกัญญา แก้วพุกผา | สุปราณี เชิดเกียรติกุล | สมจิตร อินทรมณี | ประเสริฐ เหรียญแก้ว |

p. 191-199


ผลผลิตของกระบือที่ผสมพันธุ์ในสองฤดูของปี

จรัญ จันทลักขณา | สุนทราภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | วิฑูรย์ กำเนิดเพ็ชร์ | ชูเกียรติ เรืองสุวรรณ | ศรเทพ ธัมวาสร |

p. 213-220


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University