เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขามนุษยศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2549 )


ปัจจัยเสี่ยงและความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกของผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม

วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย | วิรัตน์ สุมน | หนูจันทร์ มาตา | สุชาติ สงวนพันธุ์ | ธีระ รักความสุข |

หน้า 373-381


การศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการสร้าง PDF สำหรับเตรียมพิมพ์

บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ |

หน้า 382-390


การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดศรีสะเกษ

ภาสกร นันทพานิช | กรรณิการ์ บัวเกตุ | ศาครินทร์ ดวงตะวัน |

หน้า 391-403


ความต้องการทางการตลาดของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม: การวางแผนการตลาดแบบมีส่วนร่วม

ลสิต พัฒนพนิชธำรงค์ |

หน้า 404-411


โครงการพัฒนาทางเลือกใหม่ในภาคเกษตร: การผลิตผักคุณภาพเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยใน จังหวัดนครปฐม

ชัชรี นฤทุม | ศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี | สาคร ชินวงค์ |

หน้า 412-419


ทัศนคติของนักส่งเสริมที่มีต่อระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในประเทศไทย

สิรีรัตน์ เชษฐสุมน |

หน้า 420-430


ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต่อการพัฒนาการเกษตรในภาคตะวันออก

ชูเกียรติ รักซ้อน | ชัชรี นฤทุม | สาคร ชินวงค์ | กันยารัตน์ เชี่ยวเวช |

หน้า 431-438


ความคิดเห็นในการบริหารศูนย์ฯและระดับการพัฒนาการเกษตรของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศิริจิตร ทุ่งหว้า |

หน้า 439-446


การปฏิบัติในการใช้สารเคมีในการปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย อำเภอ จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วรทัศน์ อินทรัคคัมพร |

หน้า 447-452


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University