เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาประมง 4-7 กุมภาพันธ์ 2545 ( พ.ศ. 2545 )


การศึกษาฟีโนไทป์และคุณสมบัติทางเคมีของฮีโมโกลบินโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน

อรพรรณ สังข์สัมฤทธิ์ | วิราช นิมิตสันติวงศ์ | สมหมาย หอมสวาท | อาภัสสรา ชูเทศะ |

หน้า 297-304


อุณหภูมิและสารละลายน้ำเชื้อที่เหมาะสมในการเก็บรักษาน้ำเชื้อช้างจากการรีดเก็บด้วยวิธี manual collection

นิกร ทองทิพย์ | มาโนชญ์ ยินดี | มังกร ดำยัง | ปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์ | สิทธิเดช มหาสาวังกุล | ทวีโภค อังควานิช | ศรัณย์ จันทร์สิทธิเวช | วรุฒ วงศ์กาฬสินธุ์ | รติกร บุตรชา |

หน้า 305-311


คอนดรอยตินซัลเฟตอิพิโทปในซีรั่มของม้าที่เป็นโรคข้อเสื่อม

ศิริพร เพียรสุมณี | ชำนาญ ตรีณรงค์ | ปรัชญา คงทวีเลิศ | ศิริวรรณ องค์ไชย |

หน้า 312-316


การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดูดซึมซีลีเนียมในสุกรขุนที่ได้รับอาหารเสริมซีลีเนียมโดยการวัดความเข้มข้นของซีลีเนียมในอุจจาระ

ธีระ รักความสุข | กิตติศักดิ์ ชัยสวัสดิ์ | พิเชษฐ ฟักบัว | ประหยัด เข่งค้า | วีรวงศ์ ประยูรฉัตรพันธุ์ | จุรีย์ ปานกำเหนิด |

หน้า 317-321


การศึกษาในพื้นที่ถึงประสิทธิภาพของไอเวอร์เมคตินในการถ่ายพยาธิตัวกลมในกระเพาะอาหารและลำไส้ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ธีระ รักความสุข | จตุพร กระจายศรี |

หน้า 322-328


ผลการจัดการดูแลสุขภาพเต้านมในโคนมระดับฝูงของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน

สุวิชัย โรจนเสถียร | ขวัญชาย เครือสุคนธ์ | นพดล โนนคำวงศ์ | วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา | เทอด เทศประทีป | วิชาญ สุขประเสริฐ | สราวุธ เขียวศรี | สุรชัย พรหมมา | วีนา มานิตย์ |

หน้า 329-335


รายงานสัตว์ป่วย: การรักษากระดูก tibiofibular หักแบบชิ้นย่อยด้วยวิธีโครงยึดตรึงกระดูกจากภายนอกโดยใช้ อะคริลิคเป็นแกนยึด

วิญญู การทิพย์ | ระพีพรรณ โกษิต | วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง |

หน้า 336-340


เปรียบเทียบระดับปกติ cardiac troponin T ในพลาสมาของสุนัขและคน

ทิพยพร ตรีพุทธรัตน์ | ชูศรี ศรีเพ็ญ | นฤดี เกษมสันต์ | สันติ แก้วโมกุล | โฆสิต ศรีเพ็ญ |

หน้า 345-352


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University