เทคโนโลยี กับ ภาวะทางสังคมของประเทศไทย เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ สาขาสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-29 มกราคม 2529 ( พ.ศ. 2529 )


โครงการพัฒนาและสาธิตการดำเนินงานสุขศึกษาผ่านสื่อมวลชน (วิทยุและหอกระจายข่าว) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

อดิศักดิ์ สัตยธรรม |

pt. 2:p. 1-13


นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการพัฒนา : เปรียบเทียบกรณีตัวอย่างระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย

สวัสดิ์ ทรัพย์จำนงค์ |

pt. 1:p. 57-77


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University