การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3-6 กุมภาพันธ์ 2536 ( พ.ศ. 2536 )


การศึกษาระบบการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่ลาดชันในภาคเหนือของประเทศไทย

พิทักษ์ อินทะพันธ์ | สนั่น เผือกไร่ | สวัสดี บุญชี |

หน้า 547-556


การคาดคะเนปริมาณการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ปลูกข้าวไร่บนที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย

สนั่น เผือกไร่ | เรวัติ จิระสถาวร |

หน้า 557-563


การจัดการพื้นที่ลาดชันเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืนในภาคเหนือของประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย)

อุทิศ เตจ๊ะใจ | ไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์ | อดิศักดิ์ สัจจพงษ์ |

หน้า 564-572


ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำกับคุณภาพน้ำทางกายภาพบางประการของลุ่มน้ำเมย จังหวัดตาก

วิชา นิยม | อรพินท์ พิเนตรพงษ์ |

หน้า 573-583


สาหร่ายไฟในนาข้าวจากทุ่งกุลาร้องไห้

เสนาะ บุญมี |

หน้า 584-593


ความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหน้าดิน บริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

เสาวภาคย์ ประจงการ | สมถวิล จริตควร |

หน้า 594-605


สนามกอล์ฟกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นวรัตน์ ไกรพานนท์ | อัษฎาพร ไกรพานนท์ | ธีระ จันทร์เพชร |

หน้า 606-614


ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะความชื้นกับเสถียรภาพความลาดของดินผิวหน้าบนพื้นที่ลาดเขา

พยัตติพล ณรงคะชวนะ | ทานากะ, ทาคาฟุมิ | ทาเคดะ, ยาสุโอะ |

หน้า 617-625


สมรรถนะในการส่งผ่านคลื่นเสียงของวัตถุพรุนจากวัสดุเหลือใช้

นิรันดร์ วิทิตอนันต์ | วีระศักดิ์ อุดมโชค |

หน้า 626-635


การศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากรแพลงก์ตอนพืช ชายฝั่งมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ประยูร สุรตระกูล |

หน้า 636-639


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University