รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา ครั้งที่ 8 สาขาสัตว์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2512 ( พ.ศ. 2512 )


รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงดู การให้นม ระยะอุ้มท้อง และอัตราการเจริญเติบโตของโคนมพันธุ์ ออสเตรเลียน อิลลาวารา ชอทฮอน (เอ.ไอ.เอส.) ที่สถานีพืชอาหารสัตว์ปากช่อง

คมจักร พิชัยรณรงค์สงคราม |

p. 49-57


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University