เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2564 )


การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา จังหวัดนครพนม

กัญสพัฒน์ นับถือตรง |

p. 158-165


กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป กรณีศึกษา บริษัท ปองไคดู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ภวมน หวานฉํ่า | จีรนันท์ เขิมขันธ์ |

p. 180-188


การผลิต การตลาด ต้นทุนและผลตอบแทนอัญชันอินทรีย์ กรณีศึกษาบริษัทไร่ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม จำกัด

อรอนงค์ บุญหล่อ | จีรนันท์ เขิมขันธ์ |

p. 189-196


ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทแฟชั่นในช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย

สุดารัตน์ มลาไวย์ | ธิตินันธ์ุ ชาญโกศล |

p. 197-206


การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่าง

อุทัย แก้วกลม | น้ำฝน เสนางคนิกร | วิภาวรรณ ทองเนียม |

p. 207-214


การเลือกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของกลุ่มผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

นงลักษณ์ ลัคนทินากร | พรทิพย์ บุญทรง | อุทัย แก้วกลม |

p. 215-222


พฤติกรรมก้าวร้าว กลั่นแกล้งต่อเพื่อนร่วมงานที่เคยเดินทางเข้า-ออกจากเขตพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

วรัญญา ธนะสมบัติ | วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย |

หน้า 223-234


การศึกษาการดำเนินงานและการบริหารจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการของผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร

อรุณี เลิศกรกิจจา | ชมพูนุช จิตติถาวร |

หน้า 235-246


การประยุกต์ใช้เทคนิค AHP-TOPSIS และ Entropy TOPSIS เพื่อประเมินผลประกอบการทางการเงินของบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กฤตพจน์ จงเจริญ | เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล |

หน้า 247-260


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University