เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ( พ.ศ. 2553 )


ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนกับ อัตราการหายใจ และการเคี้ยวเอื้องของแม่โครีดนมในฟาร์มโคนม จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

วาณิชชา ไชยวงค์ | สุพิชฌาย์ แก้วมา | เทิดศักดิ์ ญาโน | สุวิชัย โรจนเสถียร |

หน้า 7-16


การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม: การใช้เครือข่ายแบบอีโก้เซนทริกเพื่อประเมินการแพร่กระจายโรคไข้หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านในจังหวัดราชบุรี

ชัยเทพ พูลเขตต์ | สุกัญญา ทองรัตน์สกุล | สุวิชา เกษมสุวรรณ | ธานีรัตน์ สานติวัตร | จำลอง วรศรี | ทวีศักดิ์ ส่งเสริม | ธีระ รักความสุข |

หน้า 17-26


การศึกษาสถานะของสุขภาพสัตว์ต่อโรคไข้หวัดนกในสัตว์ชนิดต่างๆ รอบบริเวณจุดเกิดโรค

ชัยเทพ พูลเขตต์ | สุกัญญา ทองรัตน์สกุล | พิษณุ ตุลยกุล | จุรีย์ ปานกำเนิด | ศรีสมัย วิริยารัมภะ | สุวรรณา ทิพยรักษ์ | สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์ | อาสูตร สงวนเกียรติ | สุวิชา เกษมสุวรรณ |

หน้า 42-49


การใช้เอนไซม์กลูตาไธโอนเปอร์ออกซิเดสร่วมกับซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมูเตสเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ในสารละลายสำหรับแช่เย็นและแช่แข็งน้ำเชื้อสุนัข

อรทัย ชัยเวชการ | ปวีณา ธุวะนุติ | เกวลี ฉัตรดรงค์ |

หน้า 50-57


ผลกระทบของอุณหภูมิและความชื้นที่มีต่อประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรอุ้มท้องภายใต้ ระบบการเลี้ยงในโรงเรือนที่ต่างกันในประเทศไทย

อรรณพ สุริยสมบูรณ์ | มงคล เตชะกำพุ |

หน้า 58-66


ผลของการสูญเสียคะแนนร่างกายในระยะเลี้ยงลูกต่อความเข้มข้นของกลูโคส ยูเรียไนโตรเจน กรดไขมันอิสระในเลือด และประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ์ของแม่สุกรนางหลังหย่านม

สุพาที กิจค้า | ปริวรรต พูลเพิ่ม | ธีระ รักความสุข | ปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ |

หน้า 75-83


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University