เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2554 )


ปัจจัยเศรษฐกิจสังคม วิธีการปฏิบัติงานในสวนยาง และปัจจัยจิตวิสัย ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะของผู้ทำสวนยาง อ.สะเดา จ.สงขลา

ศิริจิตร ทุ่งหว้า |

หน้า 19-26


ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีต่อระบบเกษตรผสมผสานในเมืองโยคจาการ์ต้า อินโดนีเซีย

จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ์ | สุรินทร์ นิยมางกูร |

หน้า 27-34


การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลของเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดระยอง

ทิพวรรณ แสงเหลือ | ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน์ | ปัญญา หมั่นเก็บ |

หน้า 35-42


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

กิตติพงศ์ คำคง | ดุษฎี ณ ลำปาง | วรทัศน์ อินทรัคคัมพร | ประจวบ ฉายบุ |

หน้า 43-50


การบริหารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์กรณีศึกษา: โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ยในจังหวัดอุบลราชธานี

ทวีศักดิ์ วิยะชัย | ปาณมน วิยะชัย | จริยา อ่อนฤทธิ์ |

หน้า 85-92


การประเมินผลการฝึกอบรม การใช้เชื้อไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

ธีระ สมหวัง | อัจฉรา นันทกิจ | ธำรงศิลป โพธิสูง | บุญญรัตน์ พึ่งเกษม | โสภา สามารถ | นพศูล สมุทรทอง | กิ่งกานท์ พานิชนอก | สุเมศ ทับเงิน |

หน้า 108-115


สภาพการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่รับน้ำชลประทานจากอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์: การวิเคราะห์เพื่อหาความเป็นไปได้ของตัวแบบและยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ในการพัฒนาที่เหมาะสม

ปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล | สุภาภรณ์ เลิศศิริ | พิชัย ทองดีเลิศ | ณัฐ สมณคุปต์ | รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม | รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ | สุพัตรา ศรีสุวรรณ | อำพล ตมโคตร | สมศักดิ์ ชมภูพงษ์ |

หน้า 116-123


กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทำสวนผลไม้ของเกษตรกร กรณีศึกษาบ้านบ่อหิน ตำบล ตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

เลิศฤทธิ์ ทรัพย์เฉลิม | ปัญญา หมั่นเก็บ | ทิพวรรณ ลิมังกูร |

หน้า 124-130


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University