เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาสัตว์ ( พ.ศ. 2552 )


ผลของ Trichostatin A ต่ออัตราการเจริญเติบโตของตัวอ่อนโคโคลนนิ่งและตัวอ่อนกระทิงโคลนนิ่งข้ามชนิด

กนกวรรณ ศรีรัตนา | สุเมธ อิ่มสุนทรรักษา | ชุติ เหล่าธรรมธร | จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์ | นุชจรินทร์ ศรีปัญญา | วันวิสาข์ ผิวสร้อย | ขวัญฤดี แก้วมุงคุณ | ฤทธิ์วิณห์ เทวาหุดี | อนวัช แสงมาลี |

หน้า 10-16


ผลของสัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้นต่อคุณภาพเนื้อและองค์ประกอบกรดไขมันในกล้ามเนื้อสันนอกของกระบือเต็มวัย

สัญชัย จตุรสิทธา | ชุติมา เภตรา | เทอดชัย เวียรศิลป์ | อัญชลี ณ เชียงใหม่ |

หน้า 17-25


การประมาณอิทธิพลเนื่องจากพันธุ์ต่อลักษณะจำนวนลูกแรกคลอดและช่วงห่างของการคลอดลูกในแพะพันธุ์แองโกลนูเบียน ซาแนน พื้นเมือง และลูกผสม

จิตติมา กันตนามัลลกุล | พรรณวดี โสพรรณรัตน์ | ศรเทพ ธัมวาสร |

หน้า 50-57


ผลการใช้มันสำปะหลังในอาหารแม่สุกรเลี้ยงลูกต่อกลูตาไธโอนในแม่สุกรและลูกสุกรดูดนม และการเจริญของลิมโฟซัยท์ชนิดทีในลูกสุกรดูดนม

อำพล จุปะมัดถา | อุทัย คันโธ | ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช |

หน้า 66-73


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University