เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2559 )


สารให้ความคงตัวที่เหมาะสมต่อคุณภาพของไวน์ลิ้นจี่

วันเพ็ญ จิตรเจริญ | นราทิพย์ คิดคร่อง | วิรัญญา กันทวงศ์ |

หน้า 757


Lethality and quality evaluation of in-packaged ready-to-eat cooked jasmine rice subjected to industrial continuous microwave pasteurization

Thammanoon Auksornsri | Sirichai Songsermpong |

p. 679-686


Distribution channel of imported Halal foods to Jakarta, Indonesia

Megita Ryanjani Tanuputri | Ravipim Chaveesuk | Adi Djoko Guritno |

p. 687-695


Production of freeze-dried Mao juice powders and their functional properties

Wetanee Suravanichnirachorn | Withida Chantrapornchai | Vichai Haruthaithanasan | Suntaree Suwonsichon | Udomlak Sukatta | Thanapoom Maneeboon |

p. 696-703


การศึกษาพฤติกรรม วิถีชีวิต และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารฮาลาลประเภทขนมขบเคี้ยวของผู้บริโภคในประเทศอินโดนีเซีย

ณภัทร วุฒิเกรียงไกรกุล | อัจฉรา เกษสุวรรณ |

หน้า 704-712


การศึกษาพฤติกรรม วิถีการดำเนินชีวิต และปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลประเภทปลากระป๋องของชาวอินโดนีเซีย

อารีรัตน์ เกษมวุฒิ |

หน้า 713-720


สมรรถนะของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย

ธรรมรัตน์ ปิ่นสากล | รวิพิมพ์ ฉวีสุข |

หน้า 721-729


การพยากรณ์ราคาผักเมืองหนาว ณ ตลาดสี่มุมเมือง

พูนสิริ ยิ้มหนองโพ | ปรารถนา ปรารถนาดี |

หน้า 730-738


การปรับปรุงการต้านน้ำของกระดาษสาโดยกลูโคแมนแนน

วุฒินันท์ คงทัด | สุธีรา วิทยากาญจน์ | รัตนา ตันฑเทอดธรรม |

หน้า 741-748


ผลของสายพันธุ์ต่อสารให้กลิ่นระเหยในเนื้อและน้ำเม่า

วันเพ็ญ จิตรเจริญ | ลัดดาวัลย์ ปาปิน | ธัญลักษณ์ บัวผัน | ลชินี ปานใจ |

หน้า 749-756


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University