การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35: สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540 ( พ.ศ. 2540 )


ศึกษาปัญหาการปลูกฝังและเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่นักศึกษาตามทัศนะของอาจารย์สถาบันราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์

วิไล ตั้งจิตสมคิด |

หน้า 637-645


การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ้างอิงสรุปเพื่อให้คะแนนการสอบเรียงความและการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งาน

สุพัฒน์ สุกมลสันต์ |

หน้า 646-656


การศึกษาวิธีการไปสู่ความสำเร็จของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้แบบวัดมาเคียเวลเลี่ยนนิสซึ่ม

วรรณดี สุทธินรากร |

หน้า 657-662


สภาพ ปัญหา และความต้องการของชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ผู้สอน และ นักเรียน/นักศึกษาในอำเภอโพธาราม เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เอื้อต่อการพัฒนาการเลี้ยงโคนม

บุญเรียง ขจรศิลป์ | ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ | ธวัช เสียงลือชา |

หน้า 663-671


การประเมินผลความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ในโครงการพัฒนาบุคลากรทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

บุญเรียง ขจรศิลป์ | สำเนาว์ ขจรศิลป์ | พรทิพย์ ไชยโส | ภาณุรัตน์ รัตยาภาส | ทัศนีย สหวัฒน์ | วันทนีย์ ไทยเที่ยง |

หน้า 672-679


การศึกษาการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

บุญเรียง ขจรศิลป์ | สิริพร ทิพย์คง |

หน้า 680-688


ตัวชี้สำคัญสำหรับการประเมินผลการสอนนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุทธนู ศรีไสย์ |

หน้า 689-699


การประเมินแฟ้มงาน: กรณีศึกษาในชั้นเรียนะดับบัณฑิตศึกษา

ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ |

หน้า 700-707


การอยู่รอดของโรงเรียนเอกชนมุสลิมที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐ

จังค์, ซูซาน | ปราณี โพธิสุข |

หน้า 708-715


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University